Beechfield Brands logo
  • Beechfield Original Headwear logo
  • Bagbase logo
  • Quadra Bags logo
  • Westford Mill logo

Prawa własności intelektualnej

Warunki prawne

Niniejsze warunki prawne mają zastosowanie do całej tej witryny internetowej beechfield.com. Należy uważnie zapoznać się z niniejszymi warunkami przed korzystaniem z beechfield.com, ponieważ korzystanie z beechfield.com oznacza, że jej Użytkownik zgadza się na przestrzeganie tych warunków (bez względu na to, czy jest on zarejestrowany w Beechfield Brands®.)

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Podczas gdy Beechfield Brands® dokłada wszelkich starań, aby informacje na beechfield.com były prawidłowe i aktualne, Beechfield Brands® nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów znajdujących się na witrynie internetowej beechfield.com. Spółka może wprowadzać zmiany w materiale na beechfield.com. W celu uniknięcia wątpliwości, Beechfield Brands® nie ponosi odpowiedzialności za błędy w informacjach na beechfield.com oraz wszelkie zmiany informacji bez uprzedniego ostrzeżenia.

Materiał udostępniony na beechfield.com jest dostarczany „w takiej postaci jaka jest” bez żadnych warunków, gwarancji ani innych zasad jakiegokolwiek rodzaju. W związku z tym, w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Beechfield Brands® zapewnia dostęp do beechfield.com na podstawie tego, że Beechfield Brands® wyklucza wszelkie zastrzeżenia (z wyjątkiem oświadczeń niezgodnych z prawdą), gwarancje, warunki i inne postanowienia (w tym m.in. warunki prawne dotyczące zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu oraz zachowania należytej staranności i umiejętności), które w przypadku braku niniejszego powiadomienia mogłyby mieć wpływ na kwestie związane z beechfield.com. Żadne z postanowień niniejszego dokumentu nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności Spółki na podstawie warunków jakiejkolwiek umowy między Beechfield Brands Ltd a jakimkolwiek klientem.

Odpowiedzialność

Beechfield Brands® wyklucza wszelką odpowiedzialność i odpowiedzialność za jakąkolwiek ilość lub rodzaj strat lub szkód, które mogą wyniknąć po stronie Użytkownika lub osób trzecich w związku z uzyskaniem dostępu do witryny beechfield.com lub w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania lub rezultatami korzystania z witryny beechfield.com field.com lub materiałów, treści lub informacji zawartych w niniejszym dokumencie okresowo.

Beechfield Brands® nie ponosi żadnej odpowiedzialności w żaden sposób ani w związku z korzystaniem, niemożnością korzystania ani wynikami korzystania z witryny beechfield.com za jakiekolwiek straty lub szkody wszelkiego rodzaju, w tym m.in. jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, karne lub wynikowe straty lub szkody lub jakąkolwiek utratę dochodów, zysków, utratę możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, utratę wartości firmy, danych, informacji lub inne straty lub szkody wynikające z lub związane w jakikolwiek sposób z przerwą w działalności, niezależnie od tego, czy takie straty lub szkody są możliwe do przewidzenia, znane lub przewidywane, czy też nie, a także z tytułu czynu niedozwolonego (w tym między innymi z tytułu zaniedbania), umowy lub innych przyczyn.

Prawa własności intelektualnej

Strona internetowa beechfield.com jest chroniona przez angielskie i międzynarodowe prawa autorskie i znaki towarowe. W związku z tym cały projekt witryny, tekst, grafika oraz ich wybór i układ są dziełami chronionymi prawem autorskim Beechfield Brands Ltd. Odwiedzający nie mogą kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać, publikować, wyświetlać, przekazywać, reprodukować ani dekompilować żadnej części materiału w jakikolwiek sposób ( elektroniczne lub w inny sposób) lub w jakimkolwiek celu włączać go do prac pochodnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Beechfield®, BagBase®, Quadra® i Westford Mill® są znakami towarowymi Beechfield Brands®. Wszystkie inne znaki towarowe i logo używane w tej Witrynie są znakami towarowymi lub logo ich odpowiednich właścicieli. Nie zgłaszamy żadnych roszczeń do znaków innych podmiotów, które mogą pojawić się na Stronie. iPad jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.
Nasze produkty są chronione prawami do wzorów i prawami autorskimi tam, gdzie ma to zastosowanie.

Własność intelektualna Beechfield Brands Ltd nie może być wykorzystywana w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie pochodzi od naszej firmy, w sposób, który może wprowadzać klientów w błąd lub w jakikolwiek sposób poniżający lub dyskredytujący. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane na mocy niniejszych Warunków lub jakichkolwiek obowiązujących umów licencyjnych Użytkownika końcowego, są zastrzeżone przez firmę Beechfield Brands Ltd i/lub jej dostawców i licencjodawców.

Żadne z postanowień niniejszych warunków nie może być interpretowane jako przyznanie przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek znaku towarowego, patentu, prawa do wzoru lub praw autorskich Beechfield Brands® lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej.

Warunki ogólne

Niniejsze warunki prawne mają zastosowanie do całej witryny internetowej beechfield.com. Uzyskując dostęp do dowolnej części beechfield.com, uznaje się, że Użytkownik zaakceptował w całości niniejszą notę prawną. W przypadku braku zaakceptowania w całości tej informacji prawnej, należy natychmiast opuścić witrynę beechfield.com.

Beechfield Brands® może zmienić tę informację prawną w dowolnym momencie, aktualizując ten wpis.

Niniejsza nota prawna podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem angielskim. Spory powstałe w związku z niniejszą informacją prawną podlegają niewyłącznej jurysdykcji sądów angielskich.